“SportAnalytik Finland” Yleiset sopimusehdot

Palveluntarjoaja: Runfest Finland Oy / SportAnalytik Finland organisoi liikuntatapahtumia, joiden tarkoituksena on testata lasten ja nuorten (5–16-vuotiaiden) fyysisiä ja henkisiä ominaisuuksia ja siten määrittää lapsen luontaiset liikunnalliset taipumukset. Testin tekeminen edellyttää lapsen laillisen huoltajan suostumuksen, ja testi tehdään huoltajan toiveesta. Palveluntarjoaja suosittelee testitulosten perusteella lapselle parhaiten sopivia urheilulajeja, minkä lisäksi palveluun sisältyy paikallisten urheilujoukkueiden ja -ryhmien yhteystietojen tarjoaminen. SportAnalytikin tavoitteena ei ole etsiä ammattiurheilijoita vaan auttaa lapsia ja heidän laillisia huoltajiaan löytämään tiensä elämänmittaisen liikuntaharrastuksen äärelle.

Sopimussuhteeseen – Palveluntarjoajan ja testattavan lapsen laillisen huoltajan, asiakkaana (johon tuonnempana viitataan “Asiakkaana”), välillä sovelletaan Suomen lakia, ja sitä koskee nämä Yleiset sopimusehdot (joihin tuonnempana viitataan “Ehtoina”). Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisen sopimussuhteen voimassaolo alkaa Asiakkaan suorittamalla lapsen rekisteröitymisellä ja Ehtojen hyväksymisellä ennen Palveluiden toimittamista Asiakkaalle.

Fyysinen testi: Lapsen fyysisten ominaisuuksien testaaminen muodostuu yhdeksästä eri lajista, joista kukin testaa lapsen eri taitoa: koripallon heitto, pituushyppy/kolmiloikka, pikajuoksu, 500/1000 metrin juoksu, koordinaatiotesti, lipunryöstö, yhden jalan seisonta, eteentaivutus, pituuden mittaaminen. 

Ominaisuusraportti: Palveluntarjoajan kehittämällä ohjelmistolla tuotettu raportti lapsen testituloksista. Ohjelmisto vertaa kunkin lapsen fyysisiä ominaisuuksia Palveluntarjoajan tietokannasta (, josta käytetään tuonnempana nimitystä “Tietokanta”) löytyvään samanikäisten lasten verrokkijoukkoon sekä kuhunkin urheilulajiin vaadittaviin taitoihin ja edellytyksiin. Taitoraportissa eritellään seuraavat tiedot:
1) Fyysisen testin lopputulema ja
2) Fyysisten ominaisuuksien ja lapsen omien preferenssien vertailu suhteutettuna tietokannan verrokkitesteihin (tietokannassa on yhteensä 300 000 tulosta)
3) Kunkin lapsen yksilöllisten vahvuuksien arviointi
4) Harjoittelusuositukset kunkin lapsen yksilöllisten heikkouksien kehittämiseksi 

Urheilulajiraportti Palveluntarjoajan laatima raportti lapsen testituloksista, ominaisuusraportin jatkona. Tämä raportti sisältää:
TOP 5 lapselle sopivinta urheilulajia
Lapsen asuinalueen urheiluseurojen ja harrastusryhmien yhteystiedot
Valitun harrastelajin sopivuuden arviointi

Hinnasto: Hinnasto löytyy SportAnalytik Suomen nettisivuilta

Tapahtumapäivä: Päivä, jolloin mukaan rekisteröity lapsi suorittaa fyysisen testin, jonka avulla saadaan selvyys kunkin lapsen liikunnallisista taipumuksista ja voidaan suositella hänelle parhaiten sopivia lajeja. Tapahtumapäivän aluksi lapsen laillisen huoltajan on saatettava lapsi Palveluntarjoajan luo tapahtumapaikalle, jossa lapsi suorittaa fyysiset testit Palveluntarjoajan ja muiden lasten seurassa. Testitapahtumat kestävät noin 3 tuntia, ja testin päätyttyä huoltaja hakee lapsen tapahtumasta, ja päivän lopuksi Asiakas saa Ominaisuusraportin ja Urheiluraportin.

Rekisteröityminen: Rekisteröityminen käynnistyy hankkimalla rekisteröintilomake (, josta käytetään tuonnempana nimitystä „Lomake“) sportsanalytik.fi-sivustolta. Lomake voidaan täyttää digitaalisesti SportAnalytikin nettisivuilla. Ehtojen ja Tietosuojaselosteen hyväksyminen kuuluu pakollisena osana rekisteröitymiseen. Ehtojen ja Tietosuojaselosteen hyväksyminen vahvistetaan jättämällä lomake elektronisesti. Lapsen laillinen huoltaja on velvoitettu kertomaan Palveluntarjoajalle lapsen terveyteen liittyvistä ongelmista, jotka Palveluntarjoajan on huomioitava testauksen aikana. Mikäli Palveluntarjoajalle ei ilmoiteta lapsen terveydentilaan liittyvistä ongelmista, Palveluntarjoaja katsoo lapsen kykenevän suorittamaan kaikki Ehdoissa kuvatut 9 testiä.

Maksu: Asiakas on velvoitettu maksamaan ilmoittautumisen yhteydessä Palveluista hinnan, joka on määritetty hinnastossa.

Peruutusehto: Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen voi kuitenkin perua, ja saada maksun palautuksen tai siirtää osallistumista myöhempään SportAnalytik-tapahtumaan, mikäli lapsi sairastuu. Jos peruutus tehdään muusta kuin sairaudesta johtuvasta syystä vähemmän kuin 48 tuntia ennen tilaisuuden alkua, ei maksua palauteta. Mikäli esteestä ilmoitetaan vähintään 48 tuntia ennen tapahtuman alkua, voidaan osallistumien siirtää myöhempään tapahtumaan. SportAnalytik voi pyytää sairastumisesta lääkärintodistusta ennen kuin maksu palautetaan.

Tietojen käsittely: Palveluntarjoaja käsittelee seuraavia tietoja:
a) lapsen etunimi, sukunimi, sukupuoli, ikä ja osoite hänen laillisen huoltajansa ilmoittamassa muodossa.
Lapsen tulokset seuraavissa lajeissa: koripallon heitto, pituushyppy/kolmiloikka, pikajuoksu, 500/1000 metrin juoksu, koordinaatiotesti, lipunryöstö, yhden jalan seisonta, eteentaivutus, pituuden mittaaminen.
SportAnalytik kerää myös laillisen huoltajan etunimen, sukunimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron siinä muodossa, jossa lapsen laillinen huoltaja on ne ilmoittanut lapsen rekisteröitymisen yhteydessä.

Kuinka SportAnalytik käyttää tietoja: Lapsen etunimeä, sukunimeä ja ikää käytetään lapsen rekisteröimiseen Tapahtumapäivää varten. SportAnalytik-järjestelmä käyttää lapsen tuloksia edellä mainituissa lajeissa tulosten automaattiseen käsittelyyn, jotta lapselle voidaan suositella hänelle parhaiten sopivia urheilulajeja ja suositella hänelle hänen asuinaluettaan lähinnä olevia urheiluseuroja. Lapsen laillisen huoltajan etu- ja sukunimeä, hänen sähköpostiosoitettaan ja puhelinnumeroaan käytetään ainoastaan yhteydenpitoon SportAnalytikin ja lapsen laillisen huoltajan välillä Palveluntarjoajan tarjoaman palvelun toimittamiseen.

Palveluntarjoaja säilyttää edellä mainittuja keräämiään henkilötietoja 25 kalenteripäivän ajan Tapahtumapäivän järjestämisestä. Jälkeenpäin testitulokset anonymisoidaan, eikä niitä enää voida yhdistää kyseisen lapsen henkilötietoihin (lapsen etunimi, sukunimi, ikä, sukupuoli ja osoite). Henkilötiedot poistetaan, eikä SportAnalytik jatka niiden käsittelyä. Verotusta ja juridisia tarkoituksia varten SportAnalytik säilyttää ainoastaan lapsen laillisen huoltajan henkilötiedot (etunimi, sukunimi, s-postiosoite ja puhelinnumero) viiden (5) vuoden ajan Tapahtumapäivän järjestämisestä. Näitä henkilötietoja säilytetään testituloksista erillään, eikä niitä siten voida yhdistää yksittäisen lapsen tietoihin.

b) Tapahtumapäivän aikana testattujen lasten valokuvia ja videoita, jotka on otettu ja joita säilytetään ilman lasten tarkempia tunnisteita, voidaan käyttää SportAnalytikin sivustolla ja Facebook-sivulla, mikäli siihen saadaan ennalta kyseisen lapsen laillisen huoltajan suostumus. SportAnalytik voi säilyttää näitä valokuvia ja videoita yhtiön toiminta-ajan. Asiakas voi milloin hyvänsä pyytää SportAnalytikilta pääsyä henkilötietoihin, henkilötietojen korjaamista tai poistamista. Asiakkaalla on oikeus rajoittaa omien henkilötietojensa käsittelyä tai oikeus valittaa SportAnalytikin toimesta tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä. Asiakkaalla on oikeus jättää valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Vapautus vastuusta: Lapsen laillinen huoltaja on velvoitettu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle lapsen mahdollisista lääketieteellisistä/terveydellisistä ongelmista, lapsen tarvitsemasta lääkityksestä tai apuvälineistä, joita lapsen tarvitsee käyttää. Lapsen laillinen huoltaja on velvoitettu varmistamaan, että lapsi on ottanut tarvitsemansa lääkityksen ja hänellä on tarvitsemansa apuvälineet. Hyväksymällä Sopimusehdot Asiakas vahvistaa sen, että testattava lapsi voi terveytensä puolesta osallistua testeihin. Kaikki testattavan lapsen terveydentilaan liittyvät riskit ovat Asiakkaan vastuulla. Kaikki Palveluntarjoajan suositukset ovat ainoastaan alustavia, eivätkä ne automaattisesti merkitse sitä, että lapsi tulee menestymään siinä urheilulajissa, jota Palveluntarjoaja on hänelle suositellut. Monet ulkoiset tekijät vaikuttavat lapsen menestykseen kyseessä olevassa urheilulajissa, eikä Palveluntarjoaja voi olla vastuussa lapsen tulevasta menestyksestä Palveluntarjoajan suosittelemassa urheilulajissa. Palveluntarjoaja ei vastaa tapahtumapäivään mukaan otettujen, sellaisten esineiden katoamisesta tai vahingoittumisesta, joita ei tarvita tapahtumapäivänä, kuten esimerkiksi korut, elektroniikka, suuret rahasummat jne.

Valokuvaus /videointi: Hyväksymällä Sopimusehdot suostun nimenomaisesti siihen ja ymmärrän sen, että lapsestani ja/tai itsestäni otettuja kuvia ja tallenteita voidaan käyttää SportAnalytikin sivustolla ja Facebook-sivulla sekä myynninedistämistarkoituksessa tehtyihin mainoksiin/videoihin tai muuhun aineistoon, ilman tarkempia lapseeni ja/tai itseeni liittyviä tunnisteita.Tietosuojaseloste – Tietojen käsittelyä koskevia tietoja (GDPR)

SportAnalytik tietää, että välität siitä, kuinka lastasi koskevia tietoja käytetään ja jaetaan, ja SportAnalytik arvostaa luottamustasi tehden sen huolellisesti ja hienovaraisesti. Rekisteröidessäsi lapsesi SportAnalytikin tapahtumapäivään tai käymällä SportAnalytikin sivustolla hyväksyt tässä Tietosuojaselosteessa ja Sopimusehdoissamme kuvatut menettelyt.

Tämä Tietosuojaseloste kuvaa, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä lapsesta, tarkoitukset, joihin käytämme tietoja, tilanteet, joissa voimme jakaa tietoja ja toimenpiteet, joihin ryhdymme tietojen suojaamiseksi suojellaksemme lapsesi Yksityisyyttä.

1. Tiedot, joita keräämme
Käydessäsi www.sportanalytik.fi -sivustolla (“Kotisivumme”) tai ottaessasi yhteyttä SportAnalytikiin puhelimella, sähköpostilla tai tekstiviestillä ja lapsen tapahtumapäivään rekisteröitymisen yhteydessä, SportAnalytik kerää seuraavat tiedot lapsesta:
- lapsen etunimi, sukunimi, sukupuoli, ikä ja osoite siinä muodossa, jossa lapsen laillinen huoltaja on ne ilmoittanut.
- Lapsen tulokset seuraavissa lajeissa: koripallon heitto, pituushyppy/kolmiloikka, pikajuoksu, 500/1000 metrin juoksu, koordinaatiotesti, lipunryöstö, yhdellä jalalla seisonta, eteentaivutus, pituuden mittaus.
- SportAnalytik kerää myös lapsen laillisen huoltajan etunimen, sukunimen ja osoitteen, lapsen laillisen huoltajan s-postiosoitteen ja puhelinnumeron siinä muodossa, jossa lapsen laillinen huoltaja on ne ilmoittanut lapsen rekisteröitymisen yhteydessä. 

2. Kuinka SportAnalytik käyttää tietoja
Lapsen etunimeä, sukunimeä ja ikää käytetään lapsen rekisteröimiseen Tapahtumapäivää varten. SportAnalytik-järjestelmä käyttää lapsen tuloksia edellä mainituissa lajeissa tulosten automaattiseen käsittelyyn, jotta lapselle voidaan suositella hänelle parhaiten sopivia urheilulajeja ja suositella hänelle hänen asuinaluettaan lähinnä olevia urheiluseuroja.

Lapsen laillisen huoltajan etu- ja sukunimeä, hänen sähköpostiosoitettaan ja puhelinnumeroaan käytetään ainoastaan yhteydenpitoon SportAnalytikin ja lapsen laillisen huoltajan välillä Palveluntarjoajan tarjoaman palvelun toimittamiseen. 

Palveluntarjoaja säilyttää edellä mainittuja keräämiään henkilötietoja 25 kalenteripäivän ajan Tapahtumapäivän järjestämisestä. Jälkeenpäin testitulokset anonymisoidaan, eikä niitä enää voida yhdistää kyseisen lapsen henkilötietoihin (lapsen etunimi, sukunimi, ikä, sukupuoli ja osoite). Henkilötiedot poistetaan, eikä SportAnalytik jatka niiden käsittelyä.

Verotusta ja juridisia tarkoituksia varten SportAnalytik säilyttää ainoastaan lapsen laillisen huoltajan henkilötiedot (etunimi, sukunimi, s-postiosoite ja puhelinnumero) viiden (5) vuoden ajan Tapahtumapäivän järjestämisestä. Näitä henkilötietoja säilytetään testituloksista erillään, eikä niitä siten voida yhdistää yksittäisen lapsen tietoihin.

3. Tapahtumapäivän aikana testattujen lasten valokuvia ja videoita, jotka on otettu ja joita säilytetään ilman lasten tarkempia tunnisteita, voidaan käyttää SportAnalytikin sivustolla ja Facebook-sivulla, mikäli siihen saadaan ennalta kyseisen lapsen laillisen huoltajan suostumus. SportAnalytik voi säilyttää näitä valokuvia ja videoita yhtiön toiminnan voimassaoloajan. Asiakas voi milloin hyvänsä pyytää SportAnalytikilta pääsyä henkilötietoihin, henkilötietojen korjaamista tai poistamista. Asiakkaalla on oikeus rajoittaa omien henkilötietojensa käsittelyä tai oikeus valittaa SportAnalytikin toimesta tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä. Asiakkaalla on oikeus jättää valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon.

4. Arkaluontoiset tiedot
Vaikka SportAnalytik ei yleensä kerääkään arkaluontoisia tietoja, lapsen laillinen huoltaja on velvoitettu ilmoittamaan SportAnalytikille, mikäli lapsella on lääketieteellisiä/terveydellisiä ongelmia, jotka SportAnalytikin täytyy ottaa huomioon urheilutestauksen aikana. Luovuttaessasi arkaluontoisia tietoja SportAnalytikille suostut siihen, että SportAnalytik käyttää niitä tässä Tietosuojaselosteessa määritetyllä tavalla. 

5. Kyselyt ja palaute
SportAnalytik voi myös pyytää sinua täyttämään kyselyitä, joita SportAnalytik käyttää tutkimustarkoituksiin, vaikka sinun ei tarvitsekaan vastata niihin.

6. Tietojesi tietoturva
SportAnalytik käyttää alan standardien mukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia turvatoimia tietojesi suojaamiseen. SportAnalytikille luovutettuja henkilötietoja säilytetään turvallisilla palvelimilla. Asiakkaan tulee ymmärtää se, että tietojen välittäminen online ei ole täysin turvallista. Emme voi taata tietojen täydellistä suojaa ja turvallisuutta, ainoastaan sen, että ryhdymme kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin meille elektronisesti lähetettyjen tietojen suojaamiseksi.

7. Tietojen korjaaminen/poistaminen
Asiakas voi milloin hyvänsä pyytää SportAnalytikilta pääsyä henkilötietoihin, henkilötietojen korjaamista tai poistamista. Asiakkaalla on oikeus rajoittaa omien henkilötietojensa käsittelyä tai oikeus valittaa SportAnalytikin toimesta tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä. 

8. Tietorekisterinpitäjä
SportAnalytikille luovutettujen tai SportAnalytikin keräämien henkilötietojen rekisterinpitäjä on Runfest Finland Oy / SportAnalytik Suomi

9. Kolmansien osapuolten linkit
SportAnalytikin sivustolta voi löytyä kolmansien osapuolten linkkejä. Näillä kolmansien osapuolten linkeillä on omat tietosuojaselosteensa, jotka hyväksyt, kun napsautat kyseistä linkkiä. SportAnalytik ei vastaa kolmansien osapuolten linkeistä eikä hyväksy vastuuta niistä.

URHEILUPÄIVÄ
14.06.2020 - Esport Arena - Espoo Tapahtuma on siirretty

Tapahtuma on siirretty tulevaisuuteen

Mitä saan?

Noin kolme tuntia hauskoja liikunnallisia aktiviteetteja
SportAnalytikin kirjallisen ominaisuusraportin & urheiluraportin
Mitalin hienosta heittäytymisestäsi
Pientä välipalaa
Paljon kannustusta ja yläfemmoja

Mitä otan mukaan?

Liikuntavaatetuksen, sisäkengät tai paljaat jalat, oma juomapullo
Leveän hymyn ja innokkaan mielen!

Hinta


 Early bird -hinta 49 €

Ilmoitettavien lasten tulee olla iältään 5-13-vuotta


Erikoishinta

Kun ilmoitat vähintään 2 lasta samasta perheestä, saat sisarusalennuksen 20%
Käytä alekoodia sisarus20 

Tapahtuman aikataulu

13:00 - Saapuminen 
13:15 - Aloitus
15:45 -  Testien arvioitu päättymisaika
16:00 - Raporttien valmistuminen ja keskustelu
16:15 - Tapahtuma päättyy

 

Vanhemmat ovat enemmän kuin tervetulleita seuraamaan ja kannustamaan omia pieniä mestareitaan
tai he voivat vapaasti nauttia omasta ajasta tilaisuuden alun ja raporttien valmistumisen välillä.

Paikka

Esport Arena
Koivu-Mankkaan tie 5

Rekisteröityminen

Tietoa voidaan käyttää, kun suositellaan lähinnä sijaitsevaa urheiluseuraa.

Lähetämme vahvistuksen ja linkin mahdollisiin rekisteröintimuutoksiin tähän sähköpostiin.

Numeroa käytetään vain, jos tapahtuman ohjelmaan tulee merkittävä muutos.


Parhaiten sopivien urheilulajien lisäksi kerromme sinulle miten valitsemasi kaksi urheilulajia sopivat lapsellesi. Voit valita lajin tai lajit, joita lapsesi jo harrastaa tai joita olet hänelle ajatellut harrastukseksi.